SMKA DURIAN GULING, MARANG

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

(Kuatkuasa 1 Januari 2016)

 

 

BAHAGIAN I - DASAR PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

 

1.0       Ketua Panitia Mata pelajaran

 

1.1       Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki menyiapkan Rancangan  Pelajaran Tahunan matapelajaran masing-masing bagi setiap tingkatan sebelum sesi persekolahan baru bermula dan mengedarkan kepada semua guru panitia masing-masing pada hari  pertama sesi persekolahan baru.

 

1.2       Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki mengadakan sekurang-kurangnya empat kali mesyuarat panitia dalam satu tahun persekolahan dan menyerahkan minit mesyuarat panitia kepada Pengetua dan PK Pentabiran.

 

1.3     Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki mengemaskini maklumat diri guru-guru panitia masing-masing selewat-lewatnya dua minggu selepas sesi persekolahan baru bermula.

 

1.4       Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki mengumpul jadual waktu persendirian guru-guru panitia masing-masing selewat-lewatnya dua  minggu selepas sesi persekolahan baru bermula. Satu salinan jadual waktu persendirian guru-guru panitia mesti diserahkan kepada Guru Kanan Matapelajaran masing-masing.

 

1.5       Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki membincangkan agihan tugas menggubal soalan untuk penilaian dan peperiksaan dalam satu tahun persekolahan pada mesyuarat panita kali pertama.  Satu salinan agihan tugas menggubal soalan-soalan penilaian dan peperiksaan mesti diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan dan Guru Kanan matapelajaran masing-masing selewat-lewatnya seminggu selepas mesyuarat panitia kali pertama diadakan.

 

1.6       Ketua Panitia Mata pelajaran bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aktiviti persatuan akademik.  Cadangan aktiviti persatuan akademik mesti dibincangkan dalam mesyuarat panitia kali pertama.  Pengetua boleh mengarahkan guru-guru panitia dari semasa ke semasa untuk membantu dalam menjayakan pelaksanaan aktiviti persatuan akademik.

 

1.7       Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki membincangkan  Program Peningkatan Prestasi Mata pelajaran pada mesyuarat panitia kali pertama dalam pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Mata pelajaran.  Keberkesanan dan penambahbaikan Program Peningkatan Prestasi Mata pelajaran perlu dibincangkan dari semasa ke semasa dalam Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kurikulum sekolah dan Mesyuarat Panitia Mata pelajaran.

 

1.8       Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki membincangkan Sasaran Kerja Bertulis Tahunan (iaitu, bilangan buku latihan, bilangan buku nota serta jumlah  dan  jenis latihan) bersama guru- guru panitia pada mesyuarat panitia kali pertama.

1.9       Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki mengemaskini stok bahan bantu mengajar selewat- lewatnya hari terakhir sesi persekolahan. Satu senarai bahan bantu mengajar mesti diedarkan kepada semua guru panitia masing-masing pada mesyuarat panitia kali pertama. Lampiran Bahan Bantu Mengajar mestilah dimasukkan dalam Dokumen Perancangan Panitia.

 

1.10     Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki mengendalikan sekurang-kurangnya satu sesi kursus dalaman untuk guru-guru panitia masing-masing sekurang-kurangnya sekali setahun. Jika ada guru matapelajaran yang menghadiri kursus anjuran pihak luar seperti JPNT dan KPM, guru berkenaan wajib membantu Ketua Panitia dalam pengendalian kursus dalaman panitia.

 

             1.11     Ketua Panitia Mata pelajaran bertanggungjawab memantau Kajian Tindakan yang     dijalankan oleh guru panitia matapelajaran dan memastikan satu Inovasi dibuat, sekurang-kurangnya satu inovasi untuk setahun.

 

1.12     Ketua Panitia Mata pelajaran bertanggungjawab menyediakan post-mortem matapelajaran untuk setiap peperiksaan dan membentangkan pada mesyuarat post-mortem dalam JKS.

 

1.13     Ketua Panitia Mata pelajaran bertanggungjawab melantik guru panitia yang bersesuaian untuk menjadi Setiausaha Mesyuarat Post Mortem Keputusan Peperiksaan apabila tiba giliran panitia matapelajaran tersebut untuk mencatat minit mesyuarat. Semua minit mesyuarat bertaip mesti diserahkan kepada PK Pentadbiran dalam tempoh satu minggu selepas hari mesyuarat.

 

1.14     Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki membincangkan Anggaran Belanjawan Panitia dalam mesyuarat panitia akhir tahun untuk dikemukakan dalam Mesyuarat Pengurusan Kewangan  pertama tahun berikutnya. Satu salinan Anggaran Belanjawan Panitia yang diluluskan oleh Pengetua mesti diserahkan kepada Penolong Kanan Pentadbiran sebelum sesi persekolahan baru bermula.

 

1.15     Ketua Panitia Mata pelajaran dikehendaki sentiasa mengemaskini semua fail panitia masing-masing dari semasa ke semasa. Pengetua boleh mengarahkan Ketua Panitia untuk menyelesaikan kerja mengemaskini fail panitia  sekiranya didapati fail-fail panitia tidak dikemaskinikan dengan sempurna.

 

    2.0          Semua Guru Mata pelajaran

 

2.1       Semua guru matapelajaran mesti melengkapkan fail rekod mengajar selewat- lewatnya tiga minggu selepas sesi persekolahan baru bermula.

 

2.2       Pencerapan setiap guru matapelajaran akan dikendalikan sebanyak dua kali setahun oleh Pengetua, semua Penolong Kanan, semua Guru Kanan Mata pelajaran  dan Ketua-Ketua Panitia yang berpengalaman(iaitu, mempunyai pengalaman mengajar 8 tahun ke atas) serta Guru Cemerlang.

 

2.3       Penyemakan buku latihan murid akan dikendalikan sebanyak dua kali

           setahun oleh Pengetua, Penolong Kanan Pentadbiran  dan Guru-Guru Kanan Matapelajaran.

2.4       Semua guru matapelajaran wajib menghabiskan sukatan pelajaran untuk setiap kelas yang diajar dalam tempoh tahun semasa. Jika perlu, kelas tambahan mesti dikendalikan oleh guru mata pelajaran. Bagi kelas peperiksaan, sukatan pelajaran hendaklah dihabiskan pada bulan Ogos.

 

2.5      Guru-guru yang menggubal soalan ujian atau peperiksaan perlu menggunakan kemahiran Teknologi Maklumat dan tidak dibenarkan menggunakan kaedah potong dan tampal.

 

2.6      Untuk guru mata pelajaran yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana urusan rasmi atau peribadi, Kerja bertulis atau modul guru ganti mesti diberikan kepada murid. Bagi tingkatan 1 dan 2 masa relief akan diisi dengan program NILAM (Sistem Bakul Buku Cerita Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu) yang akan dibawa oleh guru ganti ke kelas

 

2.7      Semua guru dikehendaki menerapkan kemahiran I-Think dalam mata pelajaran.  Bahan  hasilan kerja murid  boleh ditampal di sudut mata pelajaran dalam kelas.

 

 

2.8      Semua guru mata pelajaran Sains dan Sains Tulen wajib mengendalikan kelas amali di makmal Sains mengikut jadual waktu makmal yang ditetapkan.

 

2.9      Semua guru mata pelajaran dikehendaki menanda buku latihan murid

         secara berkala mengikut kekerapan berikut :

 

Semua latihan berbentuk esei, struktur , objektif dan lain-lain Dikumpul dan ditanda setiap latihan  sebaik sahaja disiapkan oleh murid.

 

Setelah selesai menanda buku latihan murid, guru matapelajaran mesti menurunkan tandatangan, mencatat tarikh semakan dan memberi peneguhan seperti markah, gred atau ulasan setelah buku latihan murid habis ditanda.

 

 

2.10    Semua guru mata pelajaran mesti memastikan semua murid menyediakan indeks di  muka surat depan setiap buku latihan yang digunakan oleh murid.  Format indeks adalah seperti berikut :

 

 

Bil.

Tarikh

Perkara

Tandatangan

Guru

Catatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN II - DASAR  PENILAIAN & PEPERIKSAAN

 

 

1.0       Semua Guru Sewaktu Mengawas Peperiksaan

 

1.1       Guru pengawas yang diberi waktu kawalan kelas (iaitu, masa senggang sebelum memulakan peperiksaan) wajib masuk ke kelas mengikut jadual waktu  masing-masing untuk mengelakkan murid daripada melepak di sekitar sekolah.

 

1.2       Pada setiap hari peperiksaan, guru pengawas waktu pertama dikehendaki memastikan kelas adalah bersih dan kemas sebelum memulakan peperiksaan.

 

1.3       Guru pengawas yang memulakan peperiksaan dikehendaki masuk ke kelas selewat-lewatnya 10 minit sebelum peperiksaan bermula.

 

1.4       Guru pengawas yang memulakan peperiksaan dikehendaki menulis maklumat peperiksaan (matapelajaran , kod m/p, tempoh masa ) pada papan tulis serta mengisi borang kawalan peperiksaan .

 

1.5       Guru tidak dibenarkan duduk sepanjang waktu pengawasan.

 

1.6       Guru tidak dibenarkan memeriksa kertas soalan peperiksaan atau kerja latihan murid atau membaca apa juga bentuk bahan cetakan atau menggunakan telefon bimbit sewaktu mengawasi peperiksaan.

 

1.7       Guru pengawas waktu akhir dikehendaki mengutip kertas jawapan murid satu per satu apabila peperiksaan ditamatkan.

 

1.8       Guru pengawas waktu akhir dikehendaki memastikan bilangan kertas jawapan murid yang dikutip adalah sama dengan bilangan murid yang hadir pada hari tersebut untuk mengelakkan keciciran kertas jawapan murid.

 

1.9       Guru pengawas waktu akhir wajib melengkapkan borang kawalan peperiksaan dan menyerahkannya sendiri (hand-to-hand)bersama dengan kertas jawapan murid ke dalam kotak yang disediakan di bilik peperiksaan.   Guru pemeriksa hendaklah mengambil kertas jawapan pada hari berkenaan.

 

1.10    Guru Disiplin atau Guru Bertugas dikehendaki membuat rondaan ke tandas murid sebelum peperiksaan bermula dan semasa peperiksaan dijalankan supaya murid tidak menyimpan bahan rujukan di tandas.

 

 

2.0       Semua Murid Sewaktu Menduduki Peperiksaan

 

2.1       Laci meja murid yang telah dikosongkan mesti disusun mengadap ke bahagian depan kelas manakala   beg murid mesti diletakkan di bahagian belakang kelas.

 

2.2       Murid tidak dibenarkan membaca buku semasa peperiksaan sedang dijalankan walaupun telah selesai menjawab kertas peperiksaan.

 

2.3       Murid tidak dibenarkan pergi ke tandas semasa peperiksaan kecuali kes kecemasan  untuk mengelakkan kes meniru.  Murid dikehendaki pergi ke tandas sebelum peperiksaan bermula.  

 

2.4       Murid wajib berada  di tempat duduk masing-masing sehingga selesai urusan mengutip dan mengira kertas jawapan murid oleh guru pengawas waktu akhir.

 

 

3.0       Penyelewengan Waktu Peperiksaan

 

3.1       Apabila murid disyaki meniru, tindakan berikut akan diambil:

 

3.1.1    Guru pengawas menangkap murid meniru sewaktu peperiksaan.

 

3.1.2    Guru pengawas membuat laporan ringkas berkaitan kes meniru  tersebut dan menyerahkan laporan bersama bukti penyelewengan kepada PK HEM.

 

3.1.3    Guru disiplin menyiasat kes penyelewengan

 

3.1.4    Jika murid disahkan melakukan penyelewengan,

    guru mata pelajaran menanda kertas jawapan murid seperti biasa tetapi memberi markah kosong kepada murid berkenaan

    perkataan MENIRU akan dipaparkan pada slip peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan

 

 

4.0       Murid  Tidak Hadir Waktu Peperiksaan

 

4.1       Murid tidak hadir peperiksaan kerana mewakili sekolah

 

4.1.1    Murid dibenarkan menduduki peperiksaan pada hari berikutnya. Kertas jawapan  akan disemak , diberi markah dan diambil kira dalam pengiraan markah purata.

 

4.2       Murid tidak hadir peperiksaan kerana sakit atau masalah peribadi

 

4.2.1    Murid yang tidak hadir kerana sakit diberi kebenaran untuk menduduki peperiksaan sekiranya murid tersebut memohon menduduki peperiksaan. Kertas jawapan mata pelajaran berkenaan disemak dan diambil kira dalam pengiraan markah purata.

 

 

 

 

 

  5.0   Pengendalian Ujian

 

            5.1       Guru mata pelajaran dikehendaki menyediakan soalan ujian dan memeriksa

                        Kertas jawapan murid. Setiausaha peperiksaan akan menentukan penyedia

                        soalan . Ketua panitia akan menyemak soalan yang disediakan sebelum soalan-

                        soalan diperbanyakkan dan diserahkan kepada unit cetak. 

TANDA TANGAN GURU KANAN MATA PELAJARAN BERKENAAN HENDAKLAH DIPEROLEH TERLEBIH DAHULU.

            5.2       Guru mata pelajaran hendaklah berhati-hati apabila menyediakan soalan ujian

                        Supaya soalan itu benar-benar menguji kebolehan murid.

            5.3       Semua soalan ujian hendaklah dimasukkan di dalam fail

            5.4       Keputusan ujian kemajuan hendaklah dimasukkan dalam fail rekod mengajar.

      5.5       Guru mata pelajaran hendaklah memasukkan markah ujian/peperiksaan di dalam sistem SAPS bagi murid 4 hingga 5. Bagi murid tingkatan 1-3 markah dimasukkan        secara 0ffline dalam modul SPPBS

            5.6       Guru perlu mahir dengan peraturan peperiksaan PT3, SPM dan STPM terutama

                        Perkara-perkara berkaitan dengan syarat pemberian sijil supaya pengetahuan ini

 dapat disampaikan  kepada murid. Jika timbul keraguan, guru hendaklah    bertanya  Unit Penilaian dan Peperiksaan.

 

 

 6.0         Pentaksiran Berasaskan Sekolah

 

 

6.1      Bagi PBS Menengah Rendah, semua murid hendaklah diberi bimbingan sehingga mencapai sekurang-kurangnya Band 4 bagi semua mata pelajaran.

 

 

7.0       Takwim Penilaian & Peperiksaan

 

7.1       Semua murid (kecuali murid Pra-U) wajib menduduki dua penilaian (Feb/Mac & Ogos/September) dan dua peperiksaan (Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Akhir Tahun  atau Peperiksaan Percubaan PT3/SPM/ STPM).

 

7.2      Ujian Lisan mendengar BM dan BI untuk murid PT3 diadakan serentak dengan ujian TOV, OTI dan peperiksaan percubaan PT3.

          

8.0       Penggredan Markah Peperiksaan

 

 Hendaklah mengikut markah dan  gred dalam SAPS.       

 

 Markah Peperiksaan Akhir Tahun dikira 90%.

 Nota / Latihan kerja murid diberi 10%.Gabungan markah ini diambil kira untuk memberi  

 markah Peperiksaan akhir Tahun dan dimasukkan dalam SAPS.

 

 

Skala Gred Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3)

 

Markah

 

Gred

80

100

A

65

79

B

50

64

C

40

49

D

1

39

E

0

0

TH

 

Skala Gred Menengah Atas (Tingkatan 4 dan  5)

 

Markah

Gred

90

100

A+

80

89

A

75

79

A-

70

74

B+

65

69

B

60

64

C+

50

59

C

45

49

D

40

44

E

1

39

G

0

0

TH

 

SKALA GRED STPM

Markah

Gred

70

100

A (4.00)

60

69

A-(3.67)

56

59

B+(3.33)

53

55

B (3.00)

50

52

B-(2.67)

45

49

C+(2.33)

40

44

C (2.00)

36

39

C-(1.67)

33

35

D+(1.33)

30

32

D (1.00)

0

29

F (0.00)


BAHAGIAN III – DASAR KEMASUKAN DAN PENGEKALAN MURID TINGKATAN EMPAT KE SMKA

 

1.0      Sekurang-kurangnya mendapat pangkat A dalam 3 mata pelajaran.

2.0      Sekurang-kurangnya mendapat Gred B dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan Gred C dalam Bahasa Arab.

3.0      Lulus dalam mata pelajaran lain dan

4.0      Bagi murid yang mendapat gred D dan E dalam Bahasa Arab dan gagal dalam satu mata pelajaran diminta mengisi borang pertukaran sekolah.

5.0     Semua murid yang dipindahkan masuk ke tingkatan empat SMKA Durian        

   Guling

-       Memperolehi keputusan PT3 dengan pencapaian minimum seperti berikut:

5.1    Memperoleh Gred A dalam mana-mana empat (4) mata pelajaran

5.2    Mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam mata pelajaran      

  Matematik dan Sains.

5.3    Memperoleh sekurang-kurangnya Gred C dalam Bahasa Arab

5.4    Lulus dalam mata pelajaran lain

5.5    Cemerlang dalam PAJSK

 

6.0      Penetapan aliran tingkatan 4.

   

    -      Mendapat A/A, A/B, B/B dalam mata pelajaran Sains Matematik PT3 diletakkan di aliran Sains Tulen.

-      Mendapat B/C, C/B dalam mata pelajaran Sains Matematik PT3 diletakkan di aliran Sains Teknikal.

-      Murid yang diletakkan di aliran sastera tetapi berminat untuk masuk ke

        aliran sains tulen / Sains Teknikal perlu menduduki Ujian Khas Tapisan.

 

7.0      Kemasukan murid ke kelas menengah rendah mengikut matapelajaran  

    Pilihan Kemahiran Hidup

    (Kemahiran Manipulatif Teknikal atau Perdagangan & Keusahawanan adalah tertakluk kekosongan  tempat dalam kelas-kelas berkenaan.  

 


 

SMKA DURIAN GULING

PANDUAN  PEMILIHAN

PENERIMA ANUGERAH CEMERLANG AKADEMIK

 

 

 

Bil.

 

 

 

Jenis Anugerah

 

Catatan (Kriteria / Syarat-syarat/ Dll)

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

1.1

 

KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN SEKOLAH

 

 

 

 

 

Anugerah Pengetua kpd Murid

 

1.1.1       Anugerah Emas

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2       Anugerah Perak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3  Anugerah Gangsa

 

Berdasarkan keputusan

Peperiksaan Pertengahan Tahun / Peperiksaan Akhir Tahun /

Peperiksaan Percubaan PT3/SPM / STPM :-

 

 

 

 

 

     Dianugerahkan Sijil Anugerah Emas kepada  murid terbaik bagi setiap tingkatan yang telah mencapai minimum  NGPK 3.4 peperiksaan praU ,9A dalam peperiksaan menengah atas dan 10A dan 11A dalam PT3

 

     Jemputan ke Jamuan Makan Bersama Pengetua

 

Dianugerahkan Sijil Anugerah Perak  kepada murid-  murid bagi setiap tingkatan yang telah memperoleh:

Tingkatan 3                    -  5A dan 6A

Tingkatan 4 dan 5        -  6A hingga 8A

Pra-U -                      - NGPK  3.00 ke atas

 

Dianugerahkan kepada murid-murid yang telah melonjak dalam peperiksaan melebihi pencapaian sebelumnya setelah diputuskan oleh panel penilai.

 

 

Dianugerahkan kepada murid terbaik bagi setiap kelas.

 

 

 

2.0

 

 

 

 

2.1

 

ANUGERAH MAJLIS KECEMERLANGAN AKADEMIK

 

 

Anugerah Pengetua kpd Panitia

 

2.1.1   Anugerah Emas

 

 

 

 

 

2.1.2   Anugerah Perak

 

 

 

 

 

2.1.3   Anugerah Gangsa

 

 

 

 

 

Berdasarkan keputusan  Peperiksaan PT3/SPM /STPM:-

 

     Dianugerahkan kepada guru-guru  matapelajaran  yang telah menghasilkan pencapaian  minimum 80% gred A dalam PT3 atau  80% gred A dalam SPM(m/p teras) atau 40% gred A dalam SPM(m/p elektif) atau 40% gred A dalam STPM

 

     Dianugerahkan kepada guru-guru mata pelajaran yang telah menghasilkan pencapaian minimum  70% gred A dalam SPM(m/p teras) atau 30% gred A dalam SPM(m/p elektif) atau 30% gred A dalam STPM

 

     Dianugerahkan kepada guru-guru mata pelajaran yang telah menghasilkan pencapaian minimum  60% gred A dalam SPM(m/p teras) atau 30% gred A dalam SPM(m/p elektif) atau 20% gred A dalam STPM

 


 

 

BIL.

 

JENIS ANUGERAH

 

CATATAN (KRITERIA/SYARAT-SYARAT/DLL

 

2.3

 

Anugerah Cemerlang Dalam

Peperiksaan Awam

 

 

2.2.1  Anugerah Cemerlang PT3

 

 

 

 

2.2.2  Anugerah Cemerlang SPM

 

 

 

 

2.2.3  Anugerah Cemerlang STPM

 

  Berdasarkan keputusan

  Peperiksaan PT3/ SPM/ STPM:-

 

 

     Dianugerahkan kepada murid-murid  yang telah mencapai keputusan 10A dan 11 A dalam  peperiksaan PT3

 

     Dianugerahkan kepada murid-murid yang telah memperoleh sekurang-kurangnya 7A dalam peperiksaan SPM

 

     Dianugerahkan kepada murid-murid yang telah memperoleh CGPA minimum 3.30

 

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.5

 

Anugerah Khas Majlis Anugerah

Kecemerlangan Akademik

 

2.3.1  Anugerah Tokoh Pelajar Shafie’

 

 

 

 

 

 

2.3.2  Anugerah Tokoh Ibu bapa

 

 

 

 

 

2.3.3  Anugerah Alumni Shafie

 

 

 

 

 

 

   Anugerah Lain

 

 

 

 

     Cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum

     Berdisiplin, bertanggungjawab, berketrampilan  dan penampilan imej yang terpuji

     Menjadi  suri teladan (role model) kepada murid lain.

 

 

     Anugerah khas sekolah untuk menghargai jasa ibu-bapa kepada murid yang memenangi Anugerah Tokoh

Pelajar Shafie

 

 

     Anugerah khas diberi oleh Alumni SMKA Durian Guling  kepada murid yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum serta mempunyai sahsiah terpuji agar semua murid sekolah terdorong untuk terus berusaha demi menjaga nama baik dan imej  sekolah.

 

 

     

 Akan diberi dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan SMKA Durian Guling tahun berkenaan mengikut kesesuaian penyertaan dan diputuskan oleh panel penilai.

 

 

 

JADUAL KELAS

jadual

GALLERY

 

Pautan

 

Pautan Agensi

Pautan JPN

Pengetua

Social Media

 

google

 

 

Carian

Go to Top
Template by JoomlaShine
malatya web tasarim

Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Kastamonu escort Adıyaman escort Erzincan escort Uşak escort Sinop escort Bayburt escort Bilecik escort Karaman escort Edirne escort Amasya escort Bursa escort Bitlis escort Doğubayazıt escort Bingöl mutlu son